Nieuws

In een dichtbevolkt land als Nederland wonen buren vaak niet ver van elkaar af. In principe gezellig, maar dit leidt af en toe tot burenruzie. Helemaal wanneer buren in een...

Voor de invoering van de Omgevingswet was in artikel 2.10 Wabo vastgelegd dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt geweigerd indien en voor zover het uiterlijk of de plaatsing...

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking getreden. Deze wet beoogt de bouwkwaliteit te verbeteren. Onder de Wkb wordt de toetsing van bouwplannen niet langer voorafgaand...

Voor het wijzigen van een omgevingsplan geldt de openbare voorbereidingsprocedure. De wettelijke beroepstermijn bedraagt zes weken. Het omgevingsplan treedt in beginsel in werking met ingang van de dag waarop vier...

In veel bestemmingsplanprocedures is geluid een belangrijk aandachtspunt. Een goede ruimtelijke onderbouwing van een bestemmingsplan besteedt aandacht aan alle relevante planologische aspecten, waaronder (in veel gevallen) het aspect geluid. Het...

Inleiding In Nederland geldt geen bouwplicht. Een eigenaar of gebruiker van een stuk grond kan niet verplicht worden om de bestemming te realiseren. Dit geldt ook als een omgevingsvergunning is verleend....

Inleiding Op  8 maart 2023 oordeelde de Afdeling tegen de achtergrond van de ‘Varkens in Nood’-rechtspraak[1] dat appellante, in dit geval de supermarktketen Lidl, niet als belanghebbende in de zin van...

Inleiding Een rokende huurder kan om meerdere redenen problematisch en daarmee ongewenst zijn. De – voor velen – onaangename en pregnante geur van sigarettenrook is niet alleen slecht voor de gezondheid...