Privacy Policy

Privacy Statement FDJ Advocaten

 

FDJ Advocaten hecht veel belang aan de bescherming van privacy en veiligheid van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor naleving van de geldende privacy wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet AVG en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Dit privacy Statement informeert u over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

FDJ Advocaten behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacy Statement volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op: 18-7-2019.

 

Onze gegevens

 

FDJ Advocaten B.V. is gevestigd in Den Haag aan de Hellingweg 9-B, 2583 DZ Den Haag. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57442673.

 

Doel van dit reglement

 

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten en alle overige personen waarmee wij contacten onderhouden of die gebruik maken van onze diensten.

 

Welke persoonsgegevens

 

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van onze dienstverlening aan u. Ook verkrijgen wij persoonsgegevens die u op andere wijze aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld doordat u gebruik heeft gemaakt van het contactformulier op onze website, door ons uw visitekaartje te geven of door te solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van een andere advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van andere (openbare) bronnen.

 

De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

 • Contactgegevens en andere gegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalings- en kredietinformatie, (kopieën van) identiteitsdocumenten die van u zijn verkregen bij het verstrekken van een opdracht tot verlenen van juridische diensten.
 • Overige persoonsgegevens die deel uitmaken van het juridische dossier dat wij voor u behandelen.

 

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst
  In het geval u met ons een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten aangaat worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Daarnaast kunnen andere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak. Uw persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor het behandelen van uw zaak en de facturatie van de verleende diensten.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
  FDJ Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere op een kopie van een identiteitsbewijs. Ook zijn wij op grond van de Belastingwet verplicht facturen 7 jaar te bewaren. De verplicht daarop vermelde persoonsgegevens worden daarom 7 jaar bewaard.
 • Het onderhouden van contact met u
  Uw contactgegevens kunnen worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebuikt voor bijvoorbeeld het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd. Deze contactgegevens kunnen zijn verkregen doordat u aan een van onze advocaten een visitekaartje heeft afgegeven, u ons een e-mail heeft gestuurd of u gebruik heeft gemaakt van het contactformulier op onze website. U kunt te allen tijde aangeven dat u geen informatie meer wenst te ontvangen.

 

Grondslag

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een wettelijke rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Overeenkomst
  Wij verwerken de voor de met u gesloten overeenkomst tot het leveren van juridische diensten noodzakelijke persoonsgegevens.
 • Wettelijke plicht
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke plichten, zoals bijvoorbeeld de Belastingwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
 • Toestemming
  U kunt de door u gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken.
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

 

Verwerkers

 

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens verwerkers inschakelen die, uitsluitend in opdracht van ons, persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat, in ieder geval, dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

 

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van verwerkers die de door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Ook maken wij gebruik van ICT-dienstverleners die voor ons het IT-netwerk beheren.

 

Cookies

 

Onze website maakt gebruik van Analytische cookies, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google’). Google Analytics maakt gebruik van tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst (‘cookies’) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

 

Analytische cookies worden gebuikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen. Analytische cookies hebben weinig gevolgen voor uw privacy.

 

Uw rechten

 

U kunt op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo hebt u recht op:

 • Inzage (en afschrift) van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Het corrigeren van uw (onjuiste of onvolledige) gegevens (rectificatie);
 • Dataportibiliteit;
 • Het intrekken van een eerder verleende toestemming;
 • Verwijdering van persoonsgegevens.

 

Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken.

 

Bewaartermijnen

 

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard, zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

 

Na deze periode worden uw persoonsgegevens door ons verwijderd. Wij wijzen u erop dat wij in sommige gevallen op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld op grond van de Belastingwet verplicht facturen 7 jaar te bewaren.

 

Beveiligingsmaatregelen

 

Wij hebben passende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijke verlies, beschadiging of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking.

 

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen voor wie die op basis van het doel van de verwerking toegang tot uw gegevens noodzakelijk is.

 

Klachten

 

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en houden ons aan de daarbij geldende regelgeving. Mocht u klachten hebben over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@fdjadvocaten.nl of ons te bellen op +31 (0)70 358 89 90. Wij staan graag open voor het vinden van een oplossing, Indien dat toch niet zou lukken, kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.