Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – FDJ Advocaten
1.1 Fleers Van Dijk De Jongh Advocaten B.V. is een besloten vennootschap die is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57442673, hierna te noemen FDJ Advocaten. Op verzoek wordt een lijst met vennoten van FDJ Advocaten toegezonden.

 

Artikel 2 – Opdrachtverlening
2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FDJ Advocaten. De vennoten van FDJ Advocaten en al degenen die voor FDJ Advocaten werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook indien – uitdrukkelijk of stilzwijgend – opdracht wordt verleend met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.
2.2 FDJ Advocaten voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in dat kader uitgevoerde werkzaamheden.
2.3 De keuze van door FDJ Advocaten in te schakelen derden zal zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. Dat geldt niet voor deurwaardersbijstand en rolwaarneming.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Iedere aansprakelijkheid van FDJ Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van FDJ Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis voor rekening van FDJ Advocaten komt.
3.2 FDJ Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden (zoals deurwaarders, deskundigen, een andere rechtspersoon etc.) en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor FDJ Advocaten aansprakelijk wordt gehouden.

 

Artikel 4 – Declaraties
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium maandelijks worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door FDJ Advocaten vast te stellen uurtarieven, vermeerderd met omzetbelasting. Bijzondere onkosten (verschotten), zoals nota’s van deurwaarders, deskundigen, reiskosten, griffierechten etc. worden separaat in rekening gebracht.
4.2 Declaraties van FDJ advocaten dienen binnen 14 dagen, zonder opschorting of verrekening, te zijn voldaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft, is FDJ Advocaten gerechtigd wettelijke handelsrente over het openstaand declaratiebedrag in rekening te brengen tot aan het moment van volledige voldoening door de opdrachtgever.
4.3 FDJ Advocaten kan een voorschot verlangen voor de voor opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 5 – Toepasselijk recht
5.1 Op de rechtsverhouding tussen FDJ Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Den Haag onder nr. 21/2013.