Op zoek naar passende huisvesting voor arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten leveren een grote bijdrage aan de economie. De vraag naar arbeidsmigranten wordt steeds groter en de noodzaak naar passende huisvesting neemt toe. In een aantal gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Westland, is er beleid vastgesteld waarin richtlijnen en voorwaarden zijn vastgelegd voor huisvesting van arbeidsmigranten. Andere gemeenten hebben nog geen beleid vastgesteld of zijn er nog mee bezig. De gemeente Lansingerland streeft ernaar om binnenkort beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vast te stellen.

Voor initiatiefnemers is het niet makkelijk om een passende locatie voor huisvesting te vinden. De meest snelle en eenvoudige manier is om een locatie uit te kiezen met een bestemming die huisvesting van arbeidsmigranten toestaat. In de meeste bestemmingsplannen is geen specifieke bestemming voor de huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen. Vaak wordt dan aansluiting gezocht bij gronden met de bestemming ‘Wonen’ of ‘Horeca’. Per geval moet worden beoordeeld of de huisvesting van arbeidsmigranten binnen die bestemmingen past.

Bestemming ‘Wonen’
In de meeste bestemmingsplannen wordt in de bestemmingsregeling aangegeven dat de voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis.

Van belang is om te beoordelen wat onder ‘wonen’ wordt verstaan. In veel bestemmingsplannen is uitsluitend een definitie gegeven van het begrip ‘woning’, waaronder meestal wordt verstaan ‘een complex van ruimten uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden’. Over het algemeen worden arbeidsmigranten niet aangemerkt als één afzonderlijk huishouden. Als in het bestemmingsplan geen link is gelegd met het begrip ‘woning’ binnen de bestemming ‘Wonen’, dan is de begripsomschrijving voor ‘woning’ niet van toepassing. Dan moet voor de definitie van de bestemming ‘Wonen’ worden aangesloten bij het algemeen  spraakgebruik. In het algemeen spraakgebruik wordt onder ‘Wonen’ diverse vormen van huisvesting verstaan, waaronder ook de verhuur aan buitenlandse werknemers.[1] De huisvesting van arbeidsmigranten is in dat geval dan toegestaan op grond van het bestemmingsplan.

Bestemming ‘Horeca’
Een lastige locatie is er een waarop de bestemming ‘Horeca’ berust en waarbij een hotel of pension is toegestaan. Er is jurisprudentie bekend over de vraag of huisvesting van arbeidsmigranten in een hotel is toegestaan. In de meeste gevallen oordeelt de Afdeling dat huisvesting van arbeidsmigranten in een hotel niet is toegestaan. Daarbij is van belang dat een verblijf in een hotel meestal voor korte duur is en dat er voorzieningen zoals roomservice en dagelijkse schoonmaak aanwezig moeten zijn.[2] In veel arbeidsmigrantenhotels blijven de werknemers voor langere duur en zijn de genoemde voorzieningen niet aanwezig.

Een andere mogelijkheid is de huisvesting van arbeidsmigranten in een pension. Anders dan een hotel, lijkt een verblijf in een pension voor langere duur niet uitgesloten te zijn.

Bestudeer het bestemmingsplan en het gemeentelijke beleid goed!
Afhankelijk het bestemmingsplan, de duur van de huisvesting en de daarbij behorende voorzieningen, kan huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk zijn binnen de bestemming ‘Wonen’ of ‘Horeca’. Los daarvan moet ook het beleid van de gemeente in acht worden genomen.

Wij zijn u graag van dienst bij het beoordelen van concrete locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Meer informatie: Martijn Fleers, tel. 070 358 89 90

[1] ABRS, 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1882.
[2] ABRS, 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:823.