Wijziging ‘ladder van duurzame verstedelijking’

Op 1 juli 2017 wordt de ladder van duurzame verstedelijking gewijzigd. Doelstelling van de ‘ladder’ is het bevorderen van een zorgvuldig ruimtegebruik. Het tegengaan van leegstand speelt daarbij een belangrijke rol. De wetswijziging beoogt de regelgeving te vereenvoudigen.

In de nieuwe wet blijven begrippen zoals ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ en ‘stedelijk gebied’ ongewijzigd. Het antwoord op de vraag of de ladder van toepassing is blijft hierdoor zeer casuïstisch. Een onbebouwd gebied aan de rand van een woonkern, begrensd door een grote weg, is onder omstandigheden geen bestaand stedelijk gebied (ABRS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340). Dit neemt niet weg dat een gebied dat grenst aan een woonkern in een ander geval kan kwalificeren als bestaand stedelijk gebied, bijvoorbeeld als sprake is van stedelijk groen, behorend bij een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing (ABRS 20 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:125).

Ook als de ‘ladder’ niet van toepassing is, dan moet een besluit waarbij een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt goed worden gemotiveerd. Dit volgt uit het zorgvuldigheidsbeginsel. Een besluit tot afwijking van het geldende bestemmingsplan moet dus goed worden gemotiveerd om ongelukken in de bestuursrechtelijke procedure te voorkomen.

Meer informatie: Martijn Fleers, tel. 070 358 89 90.