Bestemmingsplan “Ammonslaantje naast 39” geschorst

Bestemmingsplan “Ammonslaantje naast 39” geschorst

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 5 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1073, het bestemmingsplan “Ammonslaantje naast 39” geschorst.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft de raad van de gemeente Wassenaar het vaststellingsbesluit onvoldoende gemotiveerd en niet zorgvuldig voorbereid. De voorzieningenrechter verwacht dat het betoog van de direct omwonenden over de aantasting van het open karakter van het Ammonslaantje in de bodemprocedure zal slagen. Hierbij acht de voorzieningenrechter van belang dat de raad jarenlang het standpunt heeft ingenomen dat de bouw van een woning op het perceel niet mogelijk is vanwege het belang van behoud van de openheid. Welke gewijzigde planologische inzichten de raad tot het bestreden besluit hebben gebracht, is voor de voorzieningenrechter niet duidelijk. De bouw van een woning en de mogelijkheden voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak zullen leiden tot een aantasting van de openheid van dit deel van het Ammonslaantje, terwijl de raad deze openheid wel beschermenswaardig acht. Ook is de voorzieningenrechter er niet van overtuigd dat van het plan geen precedentwerking kan uitgaan, gelet op de gelijkenissen tussen dit perceel en andere open percelen in de omgeving. De voorzieningenrechter betrekt daarbij ook de structuurvisie “Wassenaar 2025 Landgoed aan Zee”, waarin de raad de instandhouding van het open karakter van het gebied van groot belang acht voor de inwoners van zowel Wassenaar als Valkenburg om te recreëren in de natuur.

Het bestemmingsplan is door de uitspraak van de voorzieningenrechter voorlopig niet in werking getreden en kan derhalve niet als toetsingskader gelden voor de ingediende bouwaanvraag voor een woning.

Margot de Buck stond in deze zaak een van de direct omwonenden bij.